Afbeelding van Beleidsverklaring
Eigenwijze

Beleidsverklaring

Sallandse Wegenbouw heeft een duidelijke missie voor wat betreft duurzaamheid in al zijn facetten. Sallandse Wegenbouw ziet duurzaam ondernemen als een pijler voor haar bestaansrecht.

In de bouwsector zijn op het gebied van duurzaamheid echter nog geen eenduidige richtlijnen en regelgeving waar te nemen. In deze huidige situatie trekt Sallandse Wegenbouw het initiatief naar zich toe en wil graag duidelijkheid scheppen in haar eigen organisatie naar binnen toe, maar ook naar buiten.

Duurzaamheid heeft voor ons een hoge prioriteit, daarom voeren wij zelfs ons Beleid.

De beleidsverklaring is voor Sallandse Wegenbouw een intern waarmerk, gebaseerd op een paar beloftes, te weten:

 • Sallandse Wegenbouw zal zich gevraagd en ongevraagd voor zoveel als mogelijk inspannen voor de doelen op het gebied van duurzaamheid energie-efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Sallandse Wegenbouw zal binnen haar zorgsysteem procedures aanpassen of ontwikkelen zodat de eisen zoals hierboven gesteld in de bedrijfsprocessen opgenomen worden waardoor elementen meetbaar en ‘’verbeterbaar’’ worden.
 • Sallandse Wegenbouw maakt het voor derden mogelijk bereikte resultaten op dit gebied in te zien.

Elementen binnen deze systematiek zijn:

 • Maatschappelijk Veranwoord Ondernemen (hierbij wordt de richtlijn ISO 26000, met als basisprincipes People, Planet, Profit, als leidraad gebruikt).
 • Duurzaam bouwen (CO2-reductie, energiereductie, etc.)
 • Zorgsystemen (ISO-9001, VCA / BTR, PSO, BRL 7000, SEB)
 • Voldoende innovatiekracht ontwikkelen door actief hierin te investeren. Sallandse Wegenbouw maakt deel uit van Pioneering.
 • Actief een bijdrage leveren aan productontwikkelingen, revitalisatie, industrieel bouwen, hergebruik van materialen of grondstoffen en het toepassen van duurzame materialen, hulpmiddelen en bouwtechnieken.
 • Actief bijdragen aan scholingsvormen en een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerprogramma’s op VMBO, MBO, HBO en universitair niveau. Deelname aan Stichting SPG, Infra Werkt en het leerwerktraject.
 • Personeelsbeleid ‘Eigenwijze’ is onze kernboodschap. Menselijke verhoudingen zijn bij ons belangrijk. Een veilige en gezonde werkomgeving, binnen een solvabele onderneming zien wij als een groot goed voor onze medewerkers. Sallandse Wegenbouw stuurt hier ook actief op aan.

Sallandse Wegenbouw draagt haar Beleid gedachte actief uit, zowel intern als extern. Bewustwording, motivatie en betrokkenheid van medewerkers, het bewerkstelligen van goede werkomstandigheden, toepassen van HRM-principes en maatschappelijk verantwoord ondernemen, gekoppeld aan het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot zijn speerpunten binnen Sallandse Wegenbouw. Het doorvoeren van verbetertrajecten heeft een continu en structureel karakter, waar de gehele organisatie bij betrokken is. Communicatie over alle aspecten van het beleid vindt dan ook ruimschoots plaats.

Sallandse Wegenbouw is continu bezig zich voor verschillende relevante onderdelen te certificeren, zo is Sallandse Wegenbouw in het bezit van het PSO certificaat.

Milieu- en energiebeleid zijn belangrijke onderdelen van de beleidsverklaring. Sallandse Wegenbouw wil daar waar mogelijk nadelige milieueffecten beperken. Enerzijds door continu te verbeteren op het gebied van energie-efficiency en het verminderen van de uitstoot van CO2, anderzijds door het in kaart brengen van fysieke afvalstoffen en potentiële reductiemogelijkheden.

Sallandse Wegenbouw wil continu verbeteren van energie-efficiency bereiken door:

 • Het inrichten van een energie managementsysteem
 • Het in kaart brengen en actualiseren van de energiestromen binnen ons bedrijf
 • Het plannen, uitvoeren, beoordelen en evalueren van energie reducerende maatregelen
 • Het werken volgens de geldende milieu en energie wet- en regelgeving
 • Daar waar mogelijk gebruik maken van alternatieve brandstoffen en groene stroom.